A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Friday, 29 July 2016

Accused Kem Ley killer not cooperating: ministryManekseka Sangkum


1- The suspected 'assassin' not wearing a mask [was he meant to be identified to conceal the identity of the real killer?], 2- wearing double shirts in a very warm climate [was he planning to rid of the top shirt after the killing, or was the shirt previously worn by someone else who committed the deed?], 3- why was he caught so quickly by the police forces after the incident? [was there a routine police presence near and around the gas station that had not been out of the ordinary prior to the incident?], 4- was the suspect's given name - 'choub somlab' [meet-to-kill] something he made up in a hurry because that was his code-name and instruction for the assignment, or was he instructed to use the name [along with the story about the money debt owed to him by the victim] to preempt the suspicion as to the motives and identity of those behind him and the killing?, 5- why has the close-circuit camera video footage not been released or discussed by the authorities? Is it because they want to protect the sensitive details of the investigation, or because the captured details in the footage compromise the true identity and masking of the mastermind[s]?  


Note point 4 indicates that the organiser[s] had not thought through carefully over the credibility of the pretext used to explain the assassination i.e. that the victim owed the killer some few thousand dollars. The circumstantial and material contrast between the 'assassin' and the victim invalidates the claim, casting even more suspicions as to the identity of powerful forces behind the scene and the suspect. 

Yet, ultimately and credible or not, this kind of random elimination of, or attack on,  the regime's perceived critics and dissidents would invariably conclude with the politically aligned and partial court system. If this suspect had not been found to front the killing, the high profile nature of the crime itself would have necessitated the arrest and prosecution of some other innocents as scapegoats to complete the story - as had been done with the killing of the trade union leader and activist Chea Vichea - or by eliminating the lead - as was the case with the Chhut Wutty murder. It is reported that the families of the men who violently attacked the two opposition law-makers recently have even moved to a bigger house after their respective heads of household have been imprisoned! This stands in stark contrast to the circumstances of families of those opposition figures and activists currently detained in prison who are suffering severe financial and economic hardships.  

In essence, this pattern of killings has been in vogue since the organised mass killings in the 1970s that have made the country synonymous with "genocide" and brutality around the world. That this particular suspect even has a past in the Pol Pot military [presumably as a young recruit along the border with Thailand before joining the non-communist resistance faction, and later on the State of Kampuchea regime] and of peasant background is interesting and pertinent. The rank and file, as well as the base or grass-roots, of the KR movement consisted of Cambodia's overwhelming rural population; semi-literate or illiterate and easily susceptible to communist indoctrination and propaganda persuasion. There were many prominent 'Kem Leys' then whom the KR targeted and executed, along with a wholesale class of educated population by order of that same mysterious and invisible power behind the scene. Had these thousands of the nation's educated people not been murdered, it is unlikely that the present regime that Hanoi put in place in 1979 would have survived to this day; nor would the country have been raped and plundered on the same devastating scale with such impunity. At least, not without provoking a more widespread or populist revolt and unrest within the ranks of the populace...      

<<<>>> 

Police stand next to Oeut Ang earlier this month at the Phnom Penh Municipal Police headquarters after he was arrested for the murder of political analyst Kem Ley. Photo supplied
Police stand next to Oeut Ang earlier this month at the Phnom Penh Municipal Police headquarters after he was arrested for the murder of political analyst Kem Ley. Photo supplied

Accused Kem Ley killer not cooperating: ministry
Thu, 28 July 2016 ppp
Mech Dara


Oeut Ang, 44, the alleged killer of political analyst Kem Ley, is not answering investigators’ questions and has refused to acknowledge his parents, according to a senior Interior Ministry official.

“The perpetrator did not answer anything and did not recognise his parents,” Interior Ministry spokesman Khieu Sopheak told local news outlet Kampuchea Thmey yesterday.

Sopheak, who could not be contacted by the Post yesterday, also said the security camera footage from the Phnom Penh petrol station where Ley was shot on July 10 had been sent to court and would be released once the investigation was completed, though he did not provide a time frame.

In a video released by police, Ang called himself Choub Samlab or “meet to kill”, and initially “confessed” to killing Ley because he owed Ang $3,000; however, interviews with the suspect’s wife, mother and neighbours have cast some doubt over that motive.

Khmer Traditional Fishing - Cambodia

មតិ​ពលរដ្ឋ​ជុំវិញ​ស្ថានភាព​នយោបាយ​បច្ចុប្បន្ន

លោក​ សម រង្ស៊ី ​ចាត់ទុក​សាលក្រម​តុលាការ​ជា​រឿង​នយោបាយ

កម្មវិធី​ទូរ​ទស្សន៍​អាស៊ី​សេរី​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី​​២៨​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៦

HENG SAMRIN AND THE “PEOPLE’S REPUBLIC OF KAMPUCHEA”28 July 2016
HENG SAMRIN AND THE “PEOPLE’S REPUBLIC OF KAMPUCHEA”


Concerning today’s decision by the court in Phnom Penh relative to the defamation case brought against me by Heng Samrin, I would like to make two remarks:

1) The proclamation of a republic generally follows the abolition of a monarchy. Such events mean the physical or political elimination of a monarch. When the new authorities formed after 7 January 1979 proclaimed their “People’s Republic of Kampuchea,” they did express their intention to eliminate former King Norodom Sihanouk from the political scene. Even though they did not call for a physical elimination associated with a death sentence – it was the Lon Nol regime that sentenced Norodom Sihanouk to death after the proclamation of the “Khmer Republic” in 1970 – they really wanted to eliminate/kill Norodom Sihanouk at least from a moral and political point of view. The “Khmer Republic” and the “People’s Republic of Kampuchea” had the same intention and showed the same spirit in their actions when it came to trying to eliminate our former King Norodom Sihanouk. In the first half of the 1970’s and throughout the 1980’s, the two regimes grossly insulted and defamed our former King. They nurtured the same anti-monarchy and anti-Norodom Sihanouk spirit, and this is the most important point to consider in this case.

2) On my 17 November 2015 Facebook post – which is the cause for the lawsuit – I did not mention anybody’s name and just referred to the “regime born on 7 January 1979.” However it is Heng Samrin, as an individual and in his current capacity as President of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia, who is now suing me for “defamation” on behalf of the “People’s Republic of Kampuchea.” On what legal and judicial grounds is Heng Samrin entitled to do so on his own? Has there been a prior decision by the court or any relevant authorities allowing him to sue me on behalf of the “regime born on 7 January 1979”? Or is this lawsuit a personal dispute? One day in the future, when victims of the deadly K5 Plan implemented under the “People’s Republic of Kampuchea” are allowed to take legal action before an independent court, who will designate whom to face the court and to respond to charges possibly associated with crimes against humanity? Will Heng Samrin appear again?


Sam Rainsy
CNRP President

SOS villagers demand ACU probe district gov


Kao Sovann, deputy leader of a Phnom Penh airport community, talks to the media yesterday outside the ACU headquarters.
Kao Sovann, deputy leader of a Phnom Penh airport community, talks to the media yesterday outside the ACU headquarters. Hong Menea


SOS villagers demand ACU probe district gov
Thu, 28 July 2016 ppp
Kong Meta


“This is the first time we come to the ACU for help,” said Sovann. “If the ACU cannot deal with this issue and tell us whether it is related to corruption, that means the ACU is incompetent.”

About 40 members of the “SOS” airport community gathered in front of Anti-Corruption Unit (ACU) headquarters yesterday to demand an investigation into Por Sen Chey District Governor Hem Darith.

Darith has forbidden community members from building new houses or altering land ownership in the long-disputed area, said Kao Sovann, deputy leader of the community.

According to a letter issued by the Council of Ministers, permission must be granted to construct new buildings or modify the land around the airport. But residents say the governor is violating the law by not even considering their requests.

ACU chief Om Yentieng said his unit plans to look into the complaint as soon as possible. Residents, meanwhile, say they’ll give the ACU three weeks to respond to their complaint before they petition the Council of Ministers.

ELCs don’t reduce poverty: paper


Manekseka Sangkum

The ELCs are not meant to 'reduce poverty' in the first place. No other countries have compromised their political independence and territorial sovereignty to the same extent. These are in essence, political schemes that legitimise the taking over and exploitation of a country's land and natural assets by foreign states largely disguised as corporate investors, whilst denying the indigenous population the right to own and till the land as their ancestors had done. Some observers have likened the phenomenon and risks posed to the Ukraine crisis which has seen its eastern parts and the Crimea invaded and taken over by the foreign state with vested interests: Russia.

>>> 

A 13-year-old child labourer cuts sugarcane on a Kampong Speu ELC in 2014.
A 13-year-old child labourer cuts sugarcane on a Kampong Speu ELC in 2014. Vireak Mai

ELCs don’t reduce poverty: paper
Thu, 28 July 2016 ppp
Jack Davies


Economic land concessions (ELCs) are supposed to be transforming Cambodian agriculture into a heavyweight industry and raising the living standards of millions of rural Cambodians, according to government policy documents.

But, in an academic paper published last month, Arnim Scheidel, a PhD in ecological economics at the Erasmus University in Rotterdam, argued that poverty reduction is merely a cover for what he terms “land capture”.

Cambodia’s “poverty crisis” – the World Bank estimated 3 million Cambodians were living below the poverty line in 2012 – has been taken as a tool to legitimise land capture, Scheidel wrote, with “the proposed solution [to the crisis] . . . clearly biased towards the establishment of capital-intensive large-scale agribusinesses”.

ELCs are billed as transforming rural subsistence farmers into paid plantation employees, according to Scheidel, who terms this a “strategic depiction” that “dismisses that more than half a million self-employed farmers have lost land, livelihoods and environmental incomes” to concessions.

“From the perspective of agro-investors, who in Cambodia are strongly tied to ruling party elites, there are also strategic reasons to define poverty as issues of employment and monetary income,” he wrote, arguing that these definitions “[favour] large agro-projects with formal jobs and incomes over small-scale peasant ways of life.”

Thursday, 28 July 2016

"អាមេរិកគួរឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ទទួលខុសត្រូវការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស" - Becker


 
២៨ កក្កដា ២០១៦ / 28 July 2016

RFA៖ "អាមេរិកគួរឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ទទួលខុសត្រូវការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស"។

អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជា អះអាងថា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ហើយប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវនាំគ្នាទាមទារឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពាននេះ។

អតីតអ្នកកាសែតវ៉ាស៊ីនតុន ប៉ុស្តិ៍ (Washington Post) និងជាម្ចាស់សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា "ពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់ទៅ" អ្នកស្រី អេលីហ្សាប៊ែត បេគឃើរ (Elizabeth Becker) ថ្លែងថា រដ្ឋាភិបាលលោក ហ៊ុន សែន បានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ដែលយន្តការអន្តរជាតិដ៏ធំមួយក្នុងការតម្រូវឲ្យកម្ពុជា គោរពសិទ្ធិមនុស្ស គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ៖ «តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ឆ្នាំ១៩៩១ គេគួរស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិក ទាមទារឲ្យលោក ហ៊ុន សែន ទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ។ សហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាតួអង្គដ៏ធំមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងឥណ្ឌូចិន ហើយដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើង»។

Cambodia court orders self-exiled opposition leader to pay 40,000 USD for defamation case


Source: Xinhua   2016-07-28

PHNOM PENH, July 28 (Xinhua) -- A Cambodian court on Thursday ordered self-exiled opposition leader Sam Rainsy to pay a compensation and fine of 160 million riel (40,000 U.S. dollars) after the court found him guilty of defaming National Assembly president Heng Samrin.

"The court orders Sam Rainsy to pay a compensation of 150 million riel (37,500 U.S. dollars) to the plaintiff and a fine of 10 million riel (2,500 U.S. dollars)," said the verdict pronounced by Phnom Penh Municipal Court judge Ros Piseth.

The verdict was released after a 40-minute hearing in which the plaintiff's lawyer was present, as Sam Rainsy and his lawyer were absent.

Heng Samrin filed a defamation suit against Sam Rainsy in December after the opposition leader posted a video clip on his Facebook page in November, claiming that Heng Samrin, who was the top leader during the 1980s regime, had indicted late King Norodom Sihanouk of being a traitor and sentenced him, in absentia, to death.

Sam Rainsy, leader of the main opposition Cambodia National Rescue Party, has been in self-imposed exile in France since November to avoid a two-year-prison sentence in a 2008 defamation case brought by Deputy Prime Minister Hor Namhong.

Cambodia, Vietnam to build market on borderCambodia, Vietnam to build market on border
Thu, 28 July 2016 ppp
Hor Kimsay


The Vietnamese government yesterday agreed in principle to provide a grant of $2 million to Cambodia to build a model market aimed at boosting cross-border trade between the two countries, officials at Cambodia’s Ministry of Commerce said.

The market will be constructed on 1.5 hectares in Kandorl village, in the Memot district of Tbong Khmum province, about 1 kilometre from the nearest Cambodia-Vietnam border crossing, according to Mao Thora, a secretary of state at the ministry.

“The market will be a place to sell both Cambodian and Vietnamese goods, of which I think most of our goods are agricultural products,” he told reporters after the signing of a memorandum of understanding for the project.

“It will play a role to facilitate trade by people living along the market and improve their livelihoods,” he added.

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ តើបណ្ដោយឲ្យស្វាយមួយដើមងាប់ឬក៏កាប់មែកដង្កូវដួងចេញ?


ដោយ VOD Admin​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ 


ក្រោយមរណភាពលោកបណ្ឌិត កែម ឡី ក្រសែភ្នែកមនុស្សគ្រប់គ្នាសម្លឹងទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់គត់។ បើសិនជាឃាតកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានវែកមុខទេ បុគ្គលម្នាក់នេះនឹងនៅតែជាគោលដៅនៃការសម្លឹងមើលរបស់មហាជនទូទៅ។

ខ្មែរមានពាក្យថា “ត្រីមួយកន្ត្រក ស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់”។ ក្នុងករណីនេះ បើគេមិនប្រញាប់រើសត្រីស្អុយមួយចេញទេ គ្រោះថ្នាក់នឹងមានដល់ត្រីក្នុងកន្ត្រកទាំងមូល។ កសិករ ដែលមានជំនាញខាងកសិកម្ម គេនឹងកាប់មែកស្វាយដែលមានដង្កូវដួងមួយមែកពីរចោល ដើម្បីរក្សាដើមស្វាយទាំងមូល។

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ វិភាគឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិត កែម ឡីលិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ វិភាគឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិត កែម ឡី
ដោយ VOD Admin​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​


ជន​ដៃ​ដល់ដែល​បាន​បាញ់សម្លាប់លោក​ កែម​ ឡី


មកទល់នឹងពេលនេះឃាតកម្មដ៏សាហាវឃោឃៅលើលោកបណ្ឌិត កែម ឡី នៅតែជាចម្ងល់ នឹងនៅតែជាអាថ៏កំបាំងនៅឡើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើន ដែលគាំទ្ររូបលោកចង់ដឹងនូវការពិត ក៏ដូចជាចោទជាសំនួរថាតើមានមូលហេតុអ្វី ដែលជាដំណើរដើមហេតុនាំឲ្យមានការផ្តាច់ជីវិតលោកបែបនេះ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា លោកបណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវបានខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ចំនួន២គ្រាប់នៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយចំកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ។ មួយគ្រាប់ ត្រូវចំដៃធ្លាយដល់ដោះ នឹងមួយគ្រាប់ទៀតបាញ់ចំសៀតផ្កាខាងឆ្វេង។

BREAKING: Sam Rainsy found guilty in Samrin defamation suit

Opposition leader Sam Rainsy talks to the media after a meeting in Phnom Penh last year.  The self-exiled CNRP president was found guilty by the Phnom Penh Municipal Court today of defaming National Assembly president Heng Samrin.
Opposition leader Sam Rainsy talks to the media after a meeting in Phnom Penh last year. The self-exiled CNRP president was found guilty by the Phnom Penh Municipal Court today of defaming National Assembly president Heng Samrin. Pha Lina


BREAKING: Sam Rainsy found guilty in Samrin defamation suit
Thu, 28 July 2016 ppp
Niem Chheng and Ananth Baliga

Beleaguered CNRP leader Sam Rainsy was found guilty this morning of defaming National Assembly president Heng Samrin in a Facebook post last November.

The trial, which was over in the span of an hour, centered on a Facebook post in which Rainsy alleged that the Heng Samrin-led government of 1979 convicted the late King Norodom Sihanouk for being a traitor and sentenced him to death in a show trial.

Following a 10-minute deliberation, Phnom Penh Municipal Court judge Ros Piseth said Samrin’s complaint was consistent with Rainsy’s post and that the CNRP leader was guilty under Article 305 of the criminal code.

“Based on the facts and evidence, the court finds out that there is enough evidence against the accused, Sam Rainsy, for public defamation committed on Facebook page of Sam Rainsy on November, 17, 2015,” said Piseth.

ក្រុម​អ្នក​រៀបចំ​បុណ្យ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី កំពុង​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន


ក្រុម​អ្នក​រៀបចំ​បុណ្យ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី កំពុង​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​សុវត្ថិភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន
ដោយ ប្រាជ្ញ ចេវ
2016-07-27

ដង្ហែ​សព កែម ឡី ទៅ​តាកែវ ២០១៦ ៨៥៥
ពិធី​ដង្ហែ​សព​បណ្ឌិត កែម ឡី ទៅ​បញ្ចុះ​នៅ​ស្រុក​កំណើត​នា​ខេត្ត​តាកែវ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Rann Samnang
RFA/Rann Samnang


បន្ទាប់​ពី​ពិធី​បញ្ចុះ​សព​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ ពេល​នេះ​បុគ្គល​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជា​សមាជិក​នៃ​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​បុណ្យ​សព​លោក កែម ឡី បាន​ភៀស​ខ្លួន​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ជា​បន្តបន្ទាប់ ហើយ​អ្នក​ខ្លះ​ក៏​សម្ងំ​លាក់​ខ្លួន​ដែរ។

សមាជិក​គណៈកម្មការ​រៀបចំ​បុណ្យ​សព​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ដែល​ជា​មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល យល់​ថា សមត្ថកិច្ច​ត្រូវ​មាន​វិធានការ​ជួយ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​របស់​ពួក​គេ ខណៈ​បុគ្គល​មួយ​ចំនួន​កំពុង​រង​ការ​គំរាម​កំហែង។

សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ថ្កោល​ទោស​ការ​វាយប្រហារ​លើ​ព្រះ​វិហារ​នៅ​បារាំង​ដោយ​ក្រុម​រដ្ឋ​ឥស្លាម


27 កក្កដា 2016
VOA News

ប្រធានាធិបតី​បារាំង​លោក Francois Hollande បាន​ទៅ​ពិនិត្យ​មើល​កន្លែង​កើត​ហេតុ​និង​ចាប់​ដៃ​ជាមួយ​ប៉ូលិសនៅ​​ក្រុង​ Saint-Etienne-du-Rouvray Normandy ប្រទេស​បារាំង​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២៦ ខែ​កក្កដា។
ប្រធានាធិបតី​បារាំង​លោក Francois Hollande បាន​ទៅ​ពិនិត្យ​មើល​កន្លែង​កើត​ហេតុ​និង​ចាប់​ដៃ​ជាមួយ​ប៉ូលិសនៅ​​ក្រុង​ Saint-Etienne-du-Rouvray Normandy ប្រទេស​បារាំង​កាល​ពី​ថ្ងៃទី​២៦ ខែ​កក្កដា។ក្រុមរដ្ឋ​ឥស្លាម​បាន​អះអាង​ថា​ ទាហាន​២​នាក់​របស់​ខ្លួន​បាន​ធ្វើ​ការ​វាយ​ប្រហារ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ម្សិល​ម៉ិញ​ទៅ​លើ​ព្រះ​វិហារ​កាតូលិក​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង ​Normandy​ នៃ​ប្រទេស​បារាំង ​ដែល​នៅ​ទី​នោះ​ពួក​គេ ​បាន​សម្លាប់​សង្ឃ​កាតូលិក​មួយ​អង្គ​បន្ទាប់​ពី​ពួក​គេ ​បាន​ចាប់​ព្រះ​អង្គ​ធ្វើ​ជា​ចំណាប់​ខ្មាំង​ដោយ​ប្រើ​កាំបិត។

សហរដ្ឋ​អាមេរិក ​បាន​ថ្កោល​ទោស​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យធ្ងន់ៗ​ចំពោះ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ដ៏​ព្រៃ​ផ្សៃ​នេះ​ ហើយ​បាន​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ​ដល់​ក្រុមគ្រួសារ ​និង​មិត្តភក្តិ​របស់​ព្រះ​តេជ​គុណ​ Jacques Hamel ​និងអ្នកស្រុក​ដែល​រស់​នៅ​ជិត​ព្រះ​វិហារ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​សម្លាប់​នៅក្នុង​ក្រុង ​Saint –Etienne-du-Riuvray។

លោក​ Ned Price​ អ្នក​នាំក្រុម​ប្រឹក្សា​សន្តិ​សុខ​ជាតិ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ​បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា ​បារាំង​និងសហរដ្ឋ​អាមេរិក​ធ្វើ​ការ​តាំង​ចិត្តដើម្បី​ការពារ​សេរីភាព​សាសនា​សម្រាប់អ្នក​កាន់​សាសនា​ទាំងអស់ ​ហើយ​អំពើ​ហិង្សា​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​នឹង​មិនអាច​បំផ្លាញ​ការ​តាំង​ចិត្តនេះ​បាន​ទេ។

Asean should consider giving Cambodia the boot


Manekseka Sangkum: It should be stressed that it is not 'Cambodia's own benefit/interests' that shape or influence the Phnom Penh regime's stance over the SCS, or over anything else for that matter!

>>>


LETTERS TO THE EDITOR
Asean should consider giving Cambodia the boot
The Nation

July 25, 2016 
Re: Cambodia blocking Asean consensus on Sth China Sea: diplomat, breaking news, July 24, 2016.

The Cambodian delegation, in its attempt to block a joint statement by the Association of Southeast Asian Nations (Asean) in Vientiane, over the grouping's standpoint on the South China Sea, is evidently working for Cambodia's own benefit and against that of the regional grouping.

This is not the first time Cambodia has acted against Asean's combined interests. In 2012, as host and chair of Asean, Cambodia prevented Asean foreign ministers from releasing a joint statement after their annual gathering in Phnom Penh.

Issuing a joint statement after a yearly meeting has been a custom in practice for Asean ever since the grouping's formation in 1967.

Hence, Cambodia's membership in Asean should be seriously reconsidered by the grouping - for its own survival, unity and prosperity.

Sometimes, a finger needs to be cut off in order to save the rest of the body.

Vint Chavala

Bangkok

27 July 2016 | ប្រតិកម្មទូរទស្សន៌ស្រុក... Khmer youth speaks out against injustices...

កម្មវិធី​ទូរ​ទស្សន៍​អាស៊ី​សេរី​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី​​២៧​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៦

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងការរំរាមកំហែង

Khmer Traditional Fishing - CambodiaNB: It's a good thing you don't have to rely on School of Vice's fishing to fill the cooking pot!

Kem Ley Murder Recalls a Familiar Pattern of Political Intrigue in Cambodia


2016-07-26  rfa

Cambodia Falls Into A Familiar Pattern of Political Intrigue
Cambodians jam the streets during a funeral procession in Phnom Penh for Kem Ley, a Cambodian political analyst and pro-democracy campaigner who was shot dead in broad daylight on July 10 at a convenience store, July 24, 2016.
 AFP


As mourning for popular pundit Kem Ley draws to its close, the investigation into his murder turns up no new leads, and key witnesses and supporters go into hiding, Cambodia appears to be following a script that should now be familiar to all Cambodians.

“This is not the first time intellectuals, patriots, and activists who fought to rescue our country have been slain,” Cambodia National Rescue Party (CNRP) President Sam Rainsy said on RFA’s Special Discussion Show. “I have noted that the slaying of activists follows the same well-orchestrated style set by the authorities.”

While Sam Rainsy didn’t directly accuse Prime Minister Hun Sen’s government of carrying out the fatal attack, he recited a litany of killings that he claims all have similar hallmarks. These killings would be impossible to carry out with official cover, he said.

“Those include the grenade attack [on an opposition political rally] on March 30, 1997;  the killings of well-known union leader Chea Vichea, and two other union leaders, namely Ros Sovanareth and Hy Vuthy; as well as Chut Wutty and the recent case of Dr. Kem Ley,” he said during the July 23 broadcast.

កម្ពុជា​បើក​ឲ្យ​ទេសចរណ៍​ចិន​ចាយលុយ​យន់​ដោយ​សេរី​


Manekseka Sangkum: Why not? The Chinese and Vietnamese own Cambodia!

>>>

china tourist

news.taprohm
គហទំព័រសារព័ត៍មាន មាតុភូមិ


​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញ​គោលការណ៍​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​មានការ​ទទួល​លុយ​យក​យន់​ពី​អ្នក​ទេស​ចិន​ពេញលេញ​ចាប់ពីពេលនេះ ដោយ​ក្រសួង​យល់ថា​គោលការណ៍​ថ្មី​នេះ​នឹង​អាច​ទាក់ទាញ​អ្នកទេសចរ​ចិន​មក​កម្ពុជា​កាន់តែច្រើន​។​​លោក ទិ​ត ចន្ថា​រដ្ឋលេខាធិការ​

ក្រសួងទេសចរណ៍​និង​ជា​អ្នកនាំពាក្យ បាន​ប្រាប់​ក​សែត​ថា​គោលការណ៍​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ទទួល​លុយ​យន់​ពី​អ្នកទេសចរ​នេះ​ត្រូវបាន​សម្រេច​ក្នុង​សន្និសីទ​កម្ពុជា​-​ចិន កាលពី​ខែ​មុន​របស់​ក្រសួងទេសចរណ៍​កម្ពុជា​នៅក្នុង​វេទិកា​មួយ​ហៅថា China Ready​។ លោក​យល់ថា​៖ “​បាន​ផលចំនេញ​គឺ​ទីមួយ​ទេសចរណ៍​ចិន​មក​ច្រើន ការប្រើប្រាស់​ចរាចរណ៍ ដូច​យើង​ចាយលុយ​ដុល្លារ​អាមេរិក​ចឹ​ង រាល់ថ្ងៃ​យើង​មិន​ចាយលុយ​ដុល្លារ​អាមេរិក​បាន អញ្ចឹង​លុយ​ផ្សេងៗ​ក៏បាន​ដែរ​មានអី ដូច្នេះហើយ​លុយ​ហ្នឹង​គេ​ចាត់ទុកជា​រូបិយប័ណ្ណ​មួយ​ដែរ​។ យើង​អាច​ប្រើប្រាស់​បានដែរ​ដើម្បី​ជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​ទេសចរណ៍ ការប្រើប្រាស់​សម្រួល​ដល់​ការ​ចរាចរណ៍ ការប្រើប្រាស់​ហ្នឹង​វា​មាន​ភាពងាយស្រួល​ជាង​”​។​

Rosewood exports to Vietnam achieved with fake signatures: official


People illegally log rosewood at a small clearing in the north of the Kingdom in 2014.
People illegally log rosewood at a small clearing in the north of the Kingdom in 2014. Heng Chivoan


Rosewood exports to Vietnam achieved with fake signatures: official
Wed, 27 July 2016 ppp
Jack Davies and Phak Seangly


Thousands of cubic metres of endangered Siamese rosewood were sent to Vietnam in 2014 with export permits bearing the Photoshopped signature of a retired Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) secretary of state, a ministry official said yesterday.

The trade in Siamese rosewood was internationally outlawed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) in 2013. The next year, in spite of the ban, nearly a million cubic metres were registered in the database of the CITES secretariat in Geneva as having been exported to Vietnam from Cambodia in six batches.

When this discrepancy was first brought to light last month by British NGO Environmental Investigation Agency (EIA), the Cambodian CITES management authority – a department within MAFF responsible for granting trade permits for protected species as well as annually reporting on the trade to the secretariat – said it was unaware of the exports.

CITES Cambodia’s 2014 report to the secretariat in Geneva listed just two Siamese rosewood trees being exported – to Canada. If the Vietnamese management authority had registered imports from Cambodia, those imports must have been conducted with counterfeit permits, CITES Cambodia officer Suon Phalla said in an email last month, adding that his office was unaware of any such forgeries.

ACU to expand anti-corruption curriculum


Students complete schoolwork at a school in Preah Vihear province last year.
Students complete schoolwork at a school in Preah Vihear province last year. Hong Menea

ACU to expand anti-corruption curriculum
Wed, 27 July 2016 ppp
Yesenia Amaro


The Ministry of Education, Youth and Sport is expanding the Anti-Corruption Unit’s anti-corruption curriculum to students in grades 4 to 6, but human rights experts said the body was in no position to lecture students about the issue.

Ministry spokesman Ros Salin said anti-corruption education would be included in the students’ three hours per week of social studies classes. The lessons were added to the junior and high-school curriculums over the past two years.

The lessons identify corruption as abuse of power, bribery and conflict of interest and teach students about the Anti-Corruption Law.

Legal and human rights consultant Billy Tai said while he didn’t necessarily think the curriculum was a bad idea, what students will be taught will be “completely different” than what they see in society. “I’m not sure there’s any confidence in the ACU achieving any meaningful outcome,” he said.

The ACU, which developed the curriculum with Transparency International Cambodia, has recently been occupied primarily with investigating CNRP acting president Kem Sokha and his alleged mistress.

Human Rights Watch deputy Asia director Phil Robertson said: “It’s the height of hypocrisy for the ACU to claim [it’s] qualified to educate youth on anti-corruption principles.”

TI Cambodia executive director Kol Preap argued that starting the courses young could help change people’s mindset and “embed a culture of anti-corruption” in the long term.

Raid rounds up more Vietnamese in Phnom Penh


Vietnamese migrant construction workers wait to have their work documents checked yesterday in Phnom Penh during a roundup by immigration police. Photo supplied
Vietnamese migrant construction workers wait to have their work documents checked yesterday in Phnom Penh during a roundup by immigration police. Photo supplied


Raid rounds up more Vietnamese in Phnom Penh
Wed, 27 July 2016 ppp
Yesenia Amaro


Immigration police yesterday raided a home being rented by 57 Vietnamese nationals in Phnom Penh’s Dangkor district and arrested 11 who were unable to produce passports, an official said.

The 11 – including one woman and one child – were taken into custody to determine their status, said the immigration department chief, Uk Hai Sela. If they are found to have been in Cambodia illegally, they would be deported, he said.

The other 46, all men, did have Vietnamese passports with valid business visas, but they were fined $125 for lacking work permits, Hai Sela said. “They were found in a house they had been renting, where they were all living together,” he said.

The raid comes on the heels of at least three roundups of Vietnamese nationals and fishermen in the past two weeks. Hai Sela, however, denied that there were any coordinated government efforts to target them specifically.

Vu Le Ha, in charge of consular affairs at the Vietnamese Embassy in Phnom Penh, said he could not confirm if there was a coordinated effort to crackdown on Vietnamese nationals.

Immigration department director Sok Phal said he was planning a press conference next week to address the issue, and declined further comment.

Additional reporting by Bun Sengkong

Sovantha presses on with defamation case against CNRP activists


Thy Sovantha talks to a guard at the Phnom Penh Municipal Court yesterday where she was questioned over a defamation case.
Thy Sovantha talks to a guard at the Phnom Penh Municipal Court yesterday where she was questioned over a defamation case. Hong Menea


Sovantha presses on with defamation case against CNRP activists
Wed, 27 July 2016 ppp
Lay Samean


Social media celebrity-activist Thy Sovantha yesterday asked the Phnom Penh Municipal Court to proceed with a defamation complaint against two CNRP activists for contradicting her claim that 900 people had attended one of her NGO’s provincial meetings.

Sovantha is suing Mounh Sarath, head of the CNRP taskforce for Oddar Meanchey, and Oun Vansak, a CNRP member and administrator of the I Love Cambodia Hot News II Facebook page, for saying on Facebook that only 70 people attended the Youth and Social Affairs meeting in Oddar Meanchey’s Trapaing Prasat district in June.

Speaking to reporters, Sovantha said she asked the court to proceed with the suit and was demanding $10,000 from each of the accused. “I came here to confirm the complaint, and I do have more proof,” she said without detailing the evidence.

Sovantha added she wanted to make sure the accused used Facebook carefully and did not accuse her without evidence. However, Sarath said he had the freedom to express his views on Facebook and had no intention of defaming anyone.

He equated his post to the differing estimates for the number of participants at slain political commentator Kem Ley’s funeral procession on Sunday.

He added that Sovantha’s complaint was intended to disturb the work he did for the CNRP.

Sovantha is also suing CNRP acting president Kem Sokha in a separate defamation case.

US delegation urges gov’t to speed up reform


Delegates attend a US-ASEAN Business Council meeting on Monday afternoon at Phnom Penh's Peace Palace. Photo supplied
Delegates attend a US-ASEAN Business Council meeting on Monday afternoon at Phnom Penh's Peace Palace. Photo supplied


US delegation urges gov’t to speed up reform
Wed, 27 July 2016 ppp
Kali Kotoski


Cambodia must accelerate economic reform and develop a sense of “urgency” if it wishes to continue to attract American investment amid growing regional competition, the head of the US-ASEAN Business Council said yesterday.

Alexander Feldman, the council’s president and CEO, who led a delegation of senior executives from eight American companies on a mission to Phnom Penh this week, said the best chance for Cambodia to benefit from an inflow of US private sector investment into the ASEAN region was to speed up its adoption of a long-awaited mutual investment protection agreement.

“A bilateral investment treaty would go a long way in addressing many concerns that American companies have when thinking about investing in Cambodia,” he said.

However, the treaty would necessitate that the Kingdom adopt an impartial judiciary that could handle commercial disputes, he stressed.

The lack of independent economic courts, which has been a continual criticism levied by American companies, has hindered US confidence in doing business here.

“If Cambodia was to have a fair and well-functioning commercial court, based on an impartial judicial system that follows the rule of law, more American businesses would look to expand operations into Cambodia, especially as the ASEAN Economic Community continues to develop,” Feldman said.

Wednesday, 27 July 2016

The Killer Summit

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ថា​ការ​ចល័ត​ទ័ព​គឺ​ផ្លាស់ប្ដូរ​កម្លាំង​សមរភូមិ​មុខ​និង​សមរភូមិ​ក្រោយ

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ថា​ការ​ចល័ត​ទ័ព​គឺ​ផ្លាស់ប្ដូរ​កម្លាំង​សមរភូមិ​មុខ​និង​សមរភូមិ​ក្រោយ
ដោយ សូត សុខប្រាថ្នា
2016-07-27

រថយន្ត​ទាហាន ២០១៦ ៨៥៥
ក្បួន​រថយន្ត​ទាហាន​ចល័ត​តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៦​អា (6A) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦។ Photo SBNប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៦​អា (6A) ក្នុង​ស្រុក​បាធាយ ខេត្ត​កំពង់ចាម ភ្ញាក់​ផ្អើល​នៅ​ពេល​ឃើញ​ក្បួន​រថយន្ត​ទាហាន​យ៉ាង​ច្រើន​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៧ កក្កដា។ បញ្ហា​នេះ ធ្វើ​ឡើង​ចំ​ពេល​ស្ថានការណ៍​នយោបាយ​តានតឹង ហើយ​ស្ថានភាព​សន្តិសុខ​មិន​សូវ​ល្អ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​បារម្ភ។ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ បញ្ជាក់​ថា វា​ជា​សកម្មភាព​ផ្លាស់ប្ដូរ​កង​កម្លាំង​រវាង​សមរភូមិ​ជួរ​មុខ និង​ជួរ​ក្រោយ ដែល​តែង​ធ្វើ​ឡើង​រៀង​រាល់​បី​ខែ​ម្តង។

ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​បណ្តោយ​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៦​អា (6A) ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម យល់​ថា​មិន​គួរ​មាន​សកម្មភាព​ចល័ត​រថយន្ត​ទាហាន​នៅ​ក្នុង​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​ទេ។ ជាង​នេះ​ទៀត ប្រសិន​បើ​មាន​ការ​ចល័ត​រថយន្ត​ដឹក​ទ័ព ឬ​គ្រឿង​សព្វាវុធ​ណា​មួយ រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ពលរដ្ឋ​ជា​មុន មិន​មែន​ធ្វើ​ឡើង​ស្ងាត់ៗ​ស្រប​ពេល​ស្ថានភាព​នយោបាយ និង​បញ្ហា​អសន្តិសុខ​សង្គម​កំពុង​កើត​មាន​ឡើង។

ACU រង់ចាំ​ប្រតិកម្ម​ពី​អ្នក​ប្ដឹង​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ចរាចរណ៍​រឿង​ចោទ​ថា​ពុក​រលួយ


ដោយ ថា កិត្យា
2016-07-27

រុន រ័ត្នវាសនា ៨៥៥ ២០១៦
ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ចរាចរណ៍ និង​សណ្ដាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ​នៃ​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ លោក រុន រ័ត្នវាសនា ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

Photo: RFA


ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ចរាចរណ៍ និង​សណ្ដាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ​នៃ​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ លោក រុន រ័ត្នវាសនា បាន​បំភ្លឺ​ពី​ភាព​ស្អាតស្អំ​របស់​ខ្លួន ក្រោយ​ពី​មាន​បណ្ដឹង​អនាមិក​ដែល​គេ​ជឿ​ថា​ជា​មន្ត្រី​ក្រោម​ឱវាទ​នោះ បាន​ប្ដឹង​ប្រឆាំង​រូប​លោក​ទៅ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ (ACU) ពី​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​មួយ​ចំនួន។ ក្រោយ​ការ​បំភ្លឺ​នេះ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ កំពុង​រង់ចាំ​មើល​ប្រតិកម្ម​ពី​ខាង​អ្នក​ប្ដឹង ថា​តើ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​លោក រុន រ័ត្នវាសនា សមស្រប ឬ​យ៉ាង​ណា ដើម្បី​ចាត់ការ​បន្ត។

បណ្ដឹង​អនាមិក​ប្រឆាំង​លោក រុន រ័ត្នវាសនា ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​នគរបាល​ចរាចរណ៍ និង​សណ្ដាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ​នៃ​អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ជាតិ​នោះ គឺ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​ចំនួន ៦​ចំណុច រួម​មាន កិបកេង​ប្រាក់ បក្ខពួក​និយម រំលោភ​អំណាច និង​បទល្មើស​ផ្សេងៗ​ទៀត។

តុលាការ​ជំនុំជម្រះ​ករណី​លោក សម រង្ស៊ី តាម​បណ្ដឹង​បរិហារកេរ្តិ៍​លោក ហេង សំរិន នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក

តុលាការ​ជំនុំជម្រះ​ករណី​លោក សម រង្ស៊ី តាម​បណ្ដឹង​បរិហារកេរ្តិ៍​លោក ហេង សំរិន នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក
ដោយ អ៊ុង សេរីវុទ្ធ
2016-07-27

សម រង្ស៊ី ៦២០
លោក សម រង្ស៊ី ប្រធាន​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ ថ្លែង​នៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ ពេល​ត្រឡប់​ពី​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥។
 RFA/Tin Zakariya


តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​​បើក​សវនាការ​ជំនុំជម្រះ​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រឆាំង លោក សម រង្ស៊ី តាម​បណ្ដឹង​បរិហារកេរ្តិ៍​របស់​ប្រធាន​រដ្ឋសភា លោក ហេង សំរិន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៨ កក្កដា។ នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​របស់​អ្នកនាំពាក្យ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ លោក លី សុផាណា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ កក្កដា។

បណ្ដឹង​បរិហារកេរ្តិ៍​នេះ ធ្វើ​ឡើង​ក្រោយ​ពេល​លោក សម រង្ស៊ី បាន​​សរសេរ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក (Facebook) របស់​លោក​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥ ថា របប​កើត​ឡើង​ក្រោយ​ថ្ងៃ​៧ មករា ១៩៧៩ បាន​ឲ្យ​តុលាការ​របស់​គេ កាត់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​សម្ដេច​ព្រះ​នរោត្ដម សីហនុ ដោយ​ចោទ​ព្រះអង្គ​ថា ជា​ជន​ក្បត់​ជាតិ។

បណ្ដឹង​បរិហារកេរ្តិ៍​របស់​លោក ហេង សំរិន ប្ដឹង​លោក សម រង្ស៊ី ករណី​អតីត​ព្រះមហាវីរក្សត្រ នរោត្ដម សីហនុ នេះ ត្រូវ​បាន​អ្នក​ច្បាប់​ធ្លាប់​លើក​ឡើង​ថា បើ​មាន​ការ​កាត់​ទោស​ទ្រង់ ក្នុង​របប​គ្រប់គ្រង​របស់​លោក ហេង សំរិន មែន លោក សម រង្ស៊ី និយាយ​មិន​ខុស​ទេ តែ​បើ​​គ្មាន​ការ​កាត់​ទោស​ទេ លោក សម រង្ស៊ី គួរ​ពន្យល់​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​ថា លោក​បាន​ពាក្យ​សម្ដី​នេះ​មក​ពី​ណា។ ទោះ​ជា​យ៉ាងណា លោក សម រង្ស៊ី ធ្លាប់​អះអាង​ថា លោក​គ្រាន់​តែ​និយាយ​តាម​សម្តេច​ព្រះនរោត្តម សីហនុ។

ក្រៅ​ពី​បណ្ដឹង​បរិហារកេរ្តិ៍​នេះ​លោក សម រង្ស៊ី ដែល​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​នោះ ក៏​កំពុង​ជាប់​ចោទ​បរិហារ​កេរ្តិ៍ លោក ហោ ណាំហុង កាល​ពី​ជាង​៧​ឆ្នាំ​មុន រួម​នឹង​បទ​ចោទ​ប្រកាន់ ពី​ការ​សម​គំនិត​ក្នុង​អំពើ​ក្លែង​បន្លំ​ឯកសារ​សាធារណៈ ប្រើប្រាស់​ឯកសារ​សាធារណៈ​ក្លែង និង​ញុះញង់​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ភាព​វឹកវរ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម ជាដើម៕

ក្រុម​គ្រួសារ​ព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនតិញ កំពុង​បារម្ភ​ពី​សន្តិសុខ​ផ្ទាល់ខ្លួន


ដោយ ហង្ស សាវយុត
2016-07-27

ម្ដាយ ប៊ុត ប៊ុនតិញ ៨៥៥
មន្ត្រី​​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខេត្ត​សៀមរាប (ឆ្វេង) ជួប​សាកសួរ​អ្នកស្រី ឃ្លាំ ហឿត ដែល​ជា​ម្ដាយ​របស់​ព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនតិញ នៅ​ភូមិ​គោកក្រួស ឃុំ​វ៉ារិន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦។
 RFA/Hang Savyouth


អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ឃុំ​វ៉ារិន ចម្ងាយ​ជិត ៩០​គីឡូម៉ែត្រ ភាគ​ឧត្តរ​ពី​ទី​រួម​ខេត្ត​សៀមរាប នៅ​តែ​អះអាង​ថា ការ​ដែល​គេ​ទៅ​សុំ​ពិនិត្យ​សៀវភៅ​គ្រួសារ ហើយ​កត់​យក​ឈ្មោះ និង​ប្រវត្តិ​របស់​ព្រះតេជព្រះគុណ ប៊ុត ប៊ុនតិញ ជា​ប្រធាន​បណ្ដាញ​ព្រះសង្ឃ​ឯករាជ្យ​ដើម្បី​យុត្តិធម៌​សង្គម​នោះ គឺ​គ្មាន​បំណង​អ្វី​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​ធ្វើ​របាយការណ៍​ជូន​នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍​សម្រាប់​បញ្ជាក់​ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ណា​ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​នោះ​ទេ។

​បើ​ទោះ​បី​ជា​អាជ្ញាធរ​អះអាង​យ៉ាង​នេះ​ក្ដី ក៏​ព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនតិញ ដែល​មួយ​រយៈ​មក​នេះ​បាន​សកម្ម​ក្នុង​ការ​ដឹកនាំ​ធ្វើ​ពិធី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី កំពុង​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​សុវត្ថិភាព ហើយ​បាន​លាក់​ព្រះ​កាយ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន។

ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​ប្រធាន​បណ្ដាញ​ព្រះសង្ឃ​ឯករាជ្យ​ដើម្បី​យុត្តិធម៌​សង្គម ប៊ុត ប៊ុនតិញ ដែល​រស់​នៅ​ភូមិ​គោកក្រួស ឃុំ​វ៉ារិន ស្រុក​វ៉ារិន បាន​សំដែង​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ចំពោះ​សន្តិសុខ​សម្រាប់​ក្រុម​គ្រួសារ​ទាំង​មូល ហើយ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ឧត្ដម​ស្នងការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិមនុស្ស​ជួយ​ឃ្លាំមើល​សន្តិសុខ​ចំពោះ​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​គាត់​ទាំង​មូល​ផង។

អាជ្ញាធរ​បង្ហាញ​សញ្ញា​នៃ​ភាព​លំបាក​ក្នុង​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ករណី​ឃាតកម្ម​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី

អាជ្ញាធរ​បង្ហាញ​សញ្ញា​នៃ​ភាព​លំបាក​ក្នុង​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ករណី​ឃាតកម្ម​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី
ដោយ ថា កិត្យា
2016-07-26

ខៀវ សុភ័គ ២០១៦ ៨៥៥
លោក ខៀវ សុភ័គ អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​បូក​សរុប​ពី​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ដើម​ឆ្នាំ២០១៦ នា​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ កាល​ថ្ងៃទី២១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។
 RFA/Brach Chevអាជ្ញាធរ​កម្ពុជា ចាប់​ផ្តើម​បង្ហាញ​សញ្ញា​នៃ​ភាព​លំបាក​បន្តិច​ម្តងៗ​ជុំវិញ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ករណី​ឃាតកម្ម​លើ​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ដោយ​មក​ដល់​ពេល​នេះ អាជ្ញាធរ​គ្មាន​តម្រុយ​បន្ថែម​ទៀត​ទេ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង​នេះ។ រីឯ​បក្ស​ប្រឆាំង និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ក៏​ចាប់​ផ្តើម​អស់​សង្ឃឹម​ពី​ការ​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌។ ពួក​គេ​ថា សមត្ថកិច្ច​អាច​ស្វែងរក​ការ​ពិត​ឃើញ ប្រសិន​បើ​មាន​ឆន្ទៈ​ពិត​ប្រាកដ។

គិត​មក​ដល់​ពេល​នេះ ឃាតកម្ម​លើ​បណ្ឌិត កែម ឡី អ្នក​វិភាគ​ដ៏​ល្បី​នៅ​កម្ពុជា មាន​រយៈពេល​ជាង​កន្លះ​ខែ​ហើយ នៅ​ឡើយ​តែ​យុត្តិធម៌​ដែល​ក្រុម​គ្រួសារ និង​មជ្ឈដ្ឋាន​ទូទៅ​កំពុង​រង់ចាំ​មើល​យ៉ាង​អន្ទះសា ថា​តើ​យុត្តិធម៌​នឹង​អាច​មាន​ដែរ​ឬ​ទេ ឬ​ក៏​ត្រូវ​ក្លាយ​ជា​សព​អយុត្តិធម៌​ដូចជា​សព​អ្នក​ការពារ​ព្រៃ​ឈើ អ្នក​ការពារ​កម្មករ ព្រះសង្ឃ និង​អ្នក​សិល្បៈ​ល្បីៗ​ដទៃ​ទៀត?

ទឹកចិត្តម្តាយ ឃាតករ សម្លាប់ លោក បណ្ឌិត កែម ឡី ចេញមុខអំពាវនាវ

លោក បណ្ឌិត កែម ឡី មុនថ្ងៃស្លាប់ 4ថ្ងៃ

Vietnam Plays the Blame Game Over the Fish Kill Disaster


2016-07-26
rfa

Formosa Steel Goes on the Offensive Over Fish Kill in Vietnam
This photo shows the main part of Taiwanese conglomerate Formosa's steel mill in Ky Anh district, in the central coastal province of Ha Tinh, Dec. 3, 2015
AFP


The owners of the Formosa Ha Tinh steel mill have accepted responsibility for a chemical spill that devastated the fishing industry along Vietnam’s central coast, but questions still remain over how the industrial project and its faulty pollution controls won government approval.

Vietnamese lawmaker Vo Kim Cu, a key figure in Ha Tinh province where the plant is located, broke his silence over his role in approval of the plant as he spoke to the local media for the first time this week.

“I was really surprised” about the spill, he told Tuoi Tre newspaper. “We insisted that Formosa strictly follow Vietnamese law and environmental protection standards, and we thought they would do so, given their huge investment in the project.”

អ្នក​ស្រាវជ្រាវរកឃើញ​ថាជនជាតិខ្មែរ​ចេះ​ស្លលោហៈបា​ន​ល្អមុន​គេនៅ​អាស៊ីអាគ្នេហ៍


ដោយ លោក ទូច សុខា​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ 1 ម៉ោងមុន | វប្បធម៌ | 0 | 953  


ក្រុមការងារកំពុងធ្វើកំណាយក្នុងបរិវេណប្រសាទអង្គរធំ (រូបភាពពីទំព័ហ្វេសប៊ុក​របស់​អាជ្ញាធរជាតិ​អប្សរា)

ក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់សាលាបារាំងចុងបូព៌ានិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានរកឃើញរោងស្លលោហធាតុរបស់ជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងបរិវេណអង្គរធំបច្ចុប្បន្ន ដោយថារោងស្លលោហៈនេះធំនិងប្រណិតជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេហ៍។

បើតាមព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយនៅលើទំព័ហ្វេសប៊ុករបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅថ្ងៃនេះ ក្រុមស្រាវជ្រាវក្នុងគម្រោង “ព្រះរាជរោងសិតសំរិទ្ធិក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអង្គរធំ” លទ្ធផលបឋមបានបង្ហាញពីទំនៀបទំលាប់ក្នុងការផលិតលោហធាតុរបស់បុព្វបុរសខ្មែរ ហើយថាទំនៀមទំលាប់នេះនៅបន្តមានដល់សព្វថ្ងៃ។

Adhoc official testifies in ongoing Sokha case


Khom Chandaraty, also known as Srey Mom, leaves the Phnom Penh Municipal Court after being questioned last month.
Khom Chandaraty, also known as Srey Mom, leaves the Phnom Penh Municipal Court after being questioned last month. Pha Lina


Adhoc official testifies in ongoing Sokha case
Wed, 27 July 2016 ppp
Meas Sokchea

Adhoc's Prey Veng coordinator yesterday gave evidence at the Phnom Penh Municipal Court in the case of four human rights workers accused of bribing Kem Sokha’s purported mistress.

Eang Kimly was questioned by the court for one hour in a closed-door session in which no lawyer was present, and afterwards refused to divulge the details of her interrogation.

“I cannot answer, because the case is being processed in court, but I answered every question the judge asked me,” Kimly said.

A court official, who requested to remain anonymous, said Kimly was brought in at the request of the defence to support the jailed activists’ case. The official was unsure if other defence witnesses would appear before the court.

Fear led to betrayal, witness tells KRT

Witness 2-TCW-1005 gives his testimony at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia during Case 002/02 yesterday. ECCC
Witness 2-TCW-1005 gives his testimony at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia during Case 002/02 yesterday. ECCC


Fear led to betrayal, witness tells KRT
Wed, 27 July 2016 ppp
Erin Handley

A former Khmer Rouge messenger told the Khmer Rouge tribunal yesterday of the paranoia and fear that drove cadres to turn against each other during a series of internal purges.

Witness 2-TCW-1005, whose name was kept confidential by the court, testified that he joined the communist revolution in 1973 at the age of 15, after a demonstration led by his school teachers in which he participated was met with a violent response.

“Later on, they were shot dead. In light of the experience I had when I was at school, I decided to join the revolution to fight against Lon Nol,” the witness said. But the party he joined – which implicated “traitors” through self-criticism sessions – fostered a climate of suspicion.

Revolutionary Flags – propaganda magazines – were read at party meetings and dictated: “We must take absolute measures in [a] zero tolerance manner and without hesitation” to “eliminate enemies burrowing within”.

“Everybody was afraid of everybody else, and we did not trust one another,” the witness said. “I sacrificed myself to the party, and I would not protest any assignment by the party.”

ACU clears senior traffic cop of corruption complaint


A traffic police officer directs the traffic yesterday afternoon on Phnom Penh’s Samdech Monireth Boulevard.
A traffic police officer directs the traffic yesterday afternoon on Phnom Penh’s Samdech Monireth Boulevard. Pha Lina


ACU clears senior traffic cop of corruption complaint
Wed, 27 July 2016 ppp
Mech Dara

The Anti-Corruption Unit has cleared senior traffic police officer Run Roth Veasna of any wrongdoing after he was subject to a complaint alleging a wide range of corrupt conduct.

According to a document uploaded to the ACU website, the complaint called for action against the director of the National Police’s traffic safety department for awarding positions running national road checkpoints – considered a plum assignment – to officers close to him.

However, based on his clarification, the document states that the checkpoints are assigned in line with procedure. It also added that Veasna: “Has no sibling or relatives . . . who work or serve at the department.”

More broadly, the complaint alleged Veasna oversaw a system that ignored correct bureaucratic processes, citing the example of obtaining police licence plates via the technical expert office rather than through the administration department.

Activist monk ‘in hiding’, says friend


But Buntenh, leader of the Independent Monk Network for Social Justice, at Kem Ley's funeral in Takeo province earlier this week.
But Buntenh, leader of the Independent Monk Network for Social Justice, at Kem Ley's funeral in Takeo province earlier this week. Heng Chivoan

Activist monk ‘in hiding’, says friend
Wed, 27 July 2016 ppp
Lay Samean

But Buntenh, an activist monk and member of the funeral committee for slain political analyst Kem Ley, has gone into hiding after receiving a tip off that he was being hunted by authorities, according to a friend and local media reports.

Tim Malay, head of the Cambodia Youth Network, said he had spoken to his friend Buntenh on the phone at about 3pm yesterday. He said the outspoken founder of the Independent Monk Network for Social Justice had told him he was in a “safe place”.

“This is the issue of those who want to threaten freedom of our expression,” Malay said, adding Buntenh was still in Cambodia when he made the call.

It came after a report from outlet Voice of Democracy, which quoted Buntenh as saying he had received a call from an unknown man claiming to be a police officer at 7am yesterday, warning him to go into hiding as police were seeking his arrest.

Japanese capital flooding in to Cambodia

Employees file into Phnom Penh’s Japanese-owned Aeon Mall before the shopping centre’s soft-opening in 2014.
Employees file into Phnom Penh’s Japanese-owned Aeon Mall before the shopping centre’s soft-opening in 2014. Scott Howes


Wed, 27 July 2016 ppp
Hor Kimsay

Total Japanese investment in Cambodia under the Kingdom’s qualified investment project (QIP) scheme surged tenfold during the first half of the year, driven by Japan’s improved economy and a hefty capital injection by one of its biggest retail giants.

The Council for Development of Cambodia (CDC) approved a total of seven Japanese investment projects as QIPs during the first six months of the year, with total investment of $259.7 million, compared to just $22.3 million during the same period a year earlier.

Yasuhara Hiroto, head of the Japan Desk at the CDC, said while the number of approved QIPs was similar to last year, total investment soared as the result of Aeon Mall Co Ltd investing in construction of its second mall in Phnom Penh.

“This big investment in the first half is heavily dependent on the Aeon investment,” he said, declining to disclose Aeon’s share of the total. Aeon’s Cambodian office could not be reached yesterday for details on the investment amount, but the company previously said it sunk $205 million into building its first 108,000 square metre mall in Phnom Penh, which opened in June 2014.

Aeon’s second mall, currently under construction inside Pong Peay City on the northern flank of the capital, is set to cover more than 151,000 square metres of floor space.

លោក សុខ ទូច ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យវែកមុខ​អ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោក កែម ឡី


Manekseka Sangkum


Sok Touch should resign from his government-appointed post as border researcher/monitor if he wants to be taken seriously and be respected by the Khmer people, not only in protest of Dr Kem Ley's assassination, but also in solidarity with other human rights defenders and border critics being imprisoned or detained such as Ny Chakrya and colleagues, Senator Hong Sok Hour, as well as MP Um Sam An - the man he despises for merely drawing public attention to Hun Sen's dubious handling and manipulation of the nation's territorial issues with Vietnam. 

Following the opposition CNRP's boycotting of parliament in protest of 'purported' electoral irregularities in 2013, he also called on the two vote-winning parties to sit down together at the same table chaired by the King; an event the CPP media made full use of by having it televised before the national audience. What this incident did was to give the public the impression that the ruling party was prepared to work out an amicable solution to the political deadlock at the time, assuaging concerned questions and national anxieties, and further, in compliance with the Monarch's wishes for national reconciliation, even if the televised statement read by the King to the two sparring parties had - more likely than not - been prior scripted and approved by CPP-minders behind the scene! 

If Kem Ley's murder has anything to do with the nation's politics - as have the border issues with neighbouring countries, particularly, the nation to the east - Sok Touch's ostensible call for an investigation into the real identity of the mastermind is not going to amount to anything more substantial than a cosmetic exercise or smokescreen that the ruling CPP has resorted to on more than a few occasions since the limelight and euphoria that was/is the Paris Peace Accords. Indeed, we could even see one of the regime's trusted hands or PR faces - in the mold of Sok Touch himself - appointed to lead the 'investigation' work. After all, there's no shortage of these ill-bred "critics" seemingly plying their trade outside of the regime's sphere to take up the mantle...


PS: In lieu of School of Vice who is still lost in the mazes and alleyways of Venice!


<<<>>>លោក សុខ ទូច ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យវែកមុខ​អ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោក កែម ឡី
ដោយ លោក ណាត សុភាព​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦​ vod


ដៃគូវិភាគម្នាក់របស់លោកបណ្ឌិត កែម ឡី ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យវែកមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះរូបនេះ ដោយលោកថាបើរកអ្នកបញ្ជាពីក្រោយឃាតកម្មនេះមិនឃើញថា នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្លឹកឆ្នោតរបស់គណបក្សកាន់អំណាច។

លោកបណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហាងទំនិញក្នុងស្ថានីយប្រេងកាល់តិចនៅខណ្ឌចំការមន កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។

លោក សុខ ទូច ដែលទើបទទួលបានងារជាបណ្ឌិតសភាចារ្យពីរដ្ឋាភិបាលនោះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញនៅពេលពិធីបញ្ចុះសពលោក កែម ឡី ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការវែកមុខរកអ្នកពាក់ព័ន្ធករណីឃាតកម្មនេះ ដោយលោកថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពទេ នោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យនៅពេលខាងមុខ។ លោកបន្តថា៖ “ទុកភារកិច្ចនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាល ហើយបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានបកស្រាយ មិនបានរកឃើញនូវឧក្រិដ្ឋជននៅពីក្រោយទេ ហើយគ្មានការបកស្រាយណាច្បាស់លាស់ទេ ប្រជាជនគឺជាតុលាការ។ ៥ឆ្នាំមានតុលាការប្រជាជនម្តង អញ្ចឹងទេ ត្រូវទាមទាររកសេចក្តីពិតសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ហើយយើងអត់អាចបែកបាក់គ្នាបានទេ”។

Golden memories ... ថ្ងៃលិចអូនស្រណោះ